Musings of an Orthodox Jew

Thoughts on Torah and the Jewish world today.

Preliminary Morning Service

Atifat Talit

Baruch atah Adonoi Eloheinu melekh ha’olam, asher kideshunu b’mitzvotav, v’tzivanu l’hi’tatef ba’tzittzit.

Netillat Yadaim

Baruch atah Adonoi Eloheinu melekh ha’olam, asher kideshunu b’mitzvotav, v’tzivanu al netillat yadaim.

Elohai, neshamah she natata bi tehorah hi.  Atah baratah, atat yetzarta, atah nefachtah bi, v’atah meshamrah b’kirbi, v’atah atid litlah mimeni, u’lhachzirah bi l’atid lavo.  Kol zman she’ha’nashomah  b’kirbi, modeh ani l’fanechah, Adonoi Elohai Veilohei avotei, ribon kol hama’asim, adon kol ha neshamot. Baruch atah Adonoi hamachazir neshamot lifgarim meitim.

Berakhot HaTorah

Baruch atah Adonoi Eloheinu melekh ha’olam, asher kideshunu b’mitzvotav, v’tzivanu la’asok b’divrei Torah.  v’Ha’arev na Adonoi Eloheinuet divrei Toratecha b’finu u’vfiyot amchah beit Yisrael.  V’Ni’he’yeh anachnu v’tze’e’tza’einu  v’tze’e’tzei amchah beit Yisrael, kulanu yodei sh’mechah v’lomdei Toratechah lishmah. Blaruch atah Adonoi ha’melamed Torh l’amo Yisrael.

Baruch atah Adonoi Eloheinu melekh ha’olam, asher bachar banu mikol ha’amim v’natan lanu et Torato. Baruch atah Adonoi noten HaTorah.

Yevarechechah Adonoi v’yishmerechah.  Ya’er Adonoi panav eilechah vichunechah.  Yisa Adonoi panav eilechah, v’yasem l’chah shalom.

Elu devarim she’ein lahem shiur: Ha’peah, v’habikurim v’ha’ ra’ayon ugemilut chasidim v’talmud Torah.

Elu devarim she adam ochel peroteihem ba’olam ha’zeh v’ha’keren kayemet lo la’olam ha’ba.  v”Eilu hein: kibud av v’eim, u’gemilut chasidim v’hashkamat beit midrash shacharit v’aravit, v’hachnasat orchim, ubikur cholim, v’hachnasat kalah, u’lviyat haMeit, v’iyun tefillah, v’hava’at shalom bein adam l’chaveiro; v’talmud Torah l’neged kulam.

Berakhot Hashachar

Baruch atah Adonoi Eloheinu melekh ha’olam, asher natan lasichvi vinah bein yom u’vein lailah.

Baruch atah Adonoi Eloheinu melekh ha’olam, shelo asani goi.

Baruch atah Adonoi Eloheinu melekh ha’olam, shelo asani aved.

men Baruch atah Adonoi Eloheinu melekh ha’olam, shelo asani ishah. women Baruch atah Adonoi Eloheinu melekh ha’olam,sheasani kirtzono.

Baruch atah Adonoi Eloheinu melekh ha’olam, pokeach Ivrim.

Baruch atah Adonoi Eloheinu melekh ha’olam, malbish arumim.

Baruch atah Adonoi Eloheinu melekh ha’olam, matir asurim.

Baruch atah Adonoi Eloheinu melekh ha’olam, zokef k’fufim.

Baruch atah Adonoi Eloheinu melekh ha’olam, rokah ha’aretz al hamayim.

Baruch atah Adonoi Eloheinu melekh ha’olam, she’asah li kol tzorki.

Baruch atah Adonoi Eloheinu melekh ha’olam, hameichin mitzadei gaver.

Baruch atah Adonoi Eloheinu melekh ha’olam, ozer Yisrael bigvurah.

Baruch atah Adonoi Eloheinu melekh ha’olam, oter Yisrael b’tifarah.

Baruch atah Adonoi Eloheinu melekh ha’olam,hanotein la’oyef koach.

Baruch atah Adonoi Eloheinu melekh ha’olam, ha’ma’avir sheinah mei einah u’te’numah mei’afapai.  v’yehi ratzon milfanechah, Adonoi Eloheinu Veilohei avoteinu, she’targileinu b’Toratechah v’dabkeinu b’mitzvotechah, v’al t’vieinu lo lidei cheit, v’lo lidei aveirah, v’lo lidei avon, v’lo lidei nisayon, v’lo lidei vizayon, v’al tashlet banu yetzer ha’ra.  v’Harchikeinu mei adam ra u’mei’chaver ra. v’Dabkeinu b’yetzer ha’tov u’v’ma’asim tovim, v’chof et yitzreinu l’hishtabed lach.  u’T’neinu ha’yom u’v’chol yom l’chein u’le’chesed, u’l’rachamim b’einechah, u’v’einei  kol ro’einu, v’tigmeleinu chasadim tovim.  Baruch atah Adonoi ha’gomel chasadim tovim l’amo Yosrael.

Yehi ratzon milfanechah, Adonoi Eloheu avotei, she’tatzileinuyayom b’chol yom mei’azei fanim u’mei’azut panim, mei adam r, u’mei chaveir ra, u’mishachein ra, u-mifegah ra, u’mu=ishtan u’mashchit, midin kasheh u’mi’ba’al din kasheh, bein she’hu ben brit, u’beinshe’eino ben brit.

If this page is prnted out please dispose of in sheimos and do not place in normal trash!

Advertisements

November 3, 2014 Posted by | Siddur | , , , , | Leave a comment